More Options
نمایی از دستاوردهای دانشگاه علوم پزشكي تهران 00:01 Quicklist

نمایی از...

 

معرفي دستاوردها:دانشگاه علوم پزشكي تهران در حد بسيار...

9220 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By itcenter (10 years ago)

سرود جمهوری اسلامی ایران 00:60 Quicklist

سرود جمهوری...

 

سرود جمهوری اسلامی ایران

9219 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (9 years ago)

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید 02:43 Quicklist

تلاوت آیاتی...

 

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید

7064 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (9 years ago)

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید 05:53 Quicklist

تلاوت آیاتی...

 

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط استاد عبدالباسط

5356 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (9 years ago)

برنامه یاد استاد- پارت 2 07:16 Quicklist

برنامه یاد...

 

برنامه یاد استاد

282 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (1 year ago)

برنامه یاد استاد- پارت 1-2 07:48 Quicklist

برنامه یاد...

 

برنامه یاد استاد

225 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (1 year ago)

Rajaei heart center Demo 01:07 Quicklist

Rajaei heart center Demo

 

Rajaei heart center Demo

5898 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (9 years ago)

پیام خوشامدگویی دکتر تکیان برای نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت 03:47 Quicklist

پیام...

 

پیام خوشامدگویی دکتر تکیان برای نشست منطقه ای مجمع...

592 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By nihr (2 years ago)

دموی سیمای قطب قلب ایران شماره 2 01:29 Quicklist

دموی سیمای قطب...

 

دموی سیمای قطب قلب ایران شماره 2

3630 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (9 years ago)

برنامه یاد استاد- پارت 2-2 02:21 Quicklist

برنامه یاد...

 

برنامه یاد استاد

226 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (1 year ago)

برنامه یاد استاد- پارت 3 04:08 Quicklist

برنامه یاد...

 

برنامه یاد استاد

219 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (1 year ago)

پیام خوشامدگویی دکتر جعفریان برای نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت 01:51 Quicklist

پیام...

 

پیام خوشامدگویی دکتر جعفریان برای نشست منطقه ای مجمع...

574 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By nihr (2 years ago)

Dr.Takian Welcome Message for M8 01:35 Quicklist

Dr.Takian Welcome Message...

 

Welcome message for 7th World Health Summit Regional Meeting, Kish, 2019

514 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By nihr (2 years ago)

Dr. Jafarian Welcome Message for M8 00:57 Quicklist

Dr. Jafarian Welcome...

 

welcome message for 7th world health summit regional meeting, Kish, 2019

506 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By nihr (2 years ago)

Dr.Takian Welcome Message for M8 01:36 Quicklist

Dr.Takian Welcome Message...

 

Welcome message of Dr.Takian for 7th world health summit, kish, 2019

522 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By nihr (2 years ago)

Dr. Jafarian Welcome Message for M8 00:59 Quicklist

Dr. Jafarian Welcome...

 

Welcome message of Dr. Jafarian for 7th world health summit, kish, 2019

595 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By nihr (2 years ago)

پیام دکتر جعفریان برای نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت. 2019 01:44 Quicklist

پیام دکتر...

 

هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت نهم و دهم...

543 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By nihr (2 years ago)

پیام دکتر تکیان برای هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت 03:29 Quicklist

پیام دکتر...

 

هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت نهم و دهم...

561 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By nihr (2 years ago)

برنامه یاد استاد- پارت 1 05:12 Quicklist

برنامه یاد...

 

از اهداف مهم مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در...

275 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (1 year ago)

برنامه یاد استاد- پارت2-1 05:27 Quicklist

برنامه یاد...

 

پارت 2-1

273 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (1 year ago)

برنامه یاد استاد- پارت 3-1 04:41 Quicklist

برنامه یاد...

 

برنامه یاد استاد

189 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (1 year ago)

برنامه یاد استاد- پارت 5 05:41 Quicklist

برنامه یاد...

 

برنامه یاد استاد

228 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (1 year ago)

برنامه یاد استاد- پارت 4 06:10 Quicklist

برنامه یاد...

 

برنامه یاد استاد

213 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (1 year ago)

برنامه یاد استاد- پارت6 02:38 Quicklist

برنامه یاد...

 

برنامه یاد استاد

214 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (1 year ago)