More Options
Searchin 'بیماریهای افسردگی، اختلال افسردگی اساسی با علائم جسمی' in Videos
بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین و روشهای تصویربرداری در آنها، دکتر انیتا صادقپور 08:23 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین و روشهای...

3018 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماریهای مادرزادی قلب 08:02 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماری های مادرزادی قلب، دکتر غلامرضا عمرانی، فوق...

4605 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماریهای دریچه ای قلب و نحوه مراقبت از آنها 13:52 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای دریچه ای قلب و نحوه مراقبت از آنها، دکتر...

4726 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

بیماریهای مادرزادی قلب کوکان و روش تشخیص آنژیوگرافی در این گروه از بیماران 09:29 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای مادرزادی قلب کوکان و روش تشخیص آنژیوگرافی...

4475 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (5 years ago)

درمانهای افسردگی - قسمت اول 06:56 Quicklist

درمانهای...

 

درمانهای افسردگی - قسمت اول

6618 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (7 years ago)

درمانهای افسردگی - قسمت دوم 07:25 Quicklist

درمانهای...

 

درمانهای افسردگی - قسمت دوم

6050 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By thc (7 years ago)

بیماریهای افسردگی 12:48 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای افسردگی - مانیا

2020 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (3 years ago)

بیماریهای افسردگی 07:40 Quicklist

بیماریهای...

 

اختلال افسردگی-سوگ

1933 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (3 years ago)

بیماریهای افسردگی 04:47 Quicklist

بیماریهای...

 

اختلال افسردگی اساسی با علایم جسمی

2063 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (3 years ago)