Change Style of Listing
ثبت نامه دریافتی - 13 07:15 Quicklist

ثبت نامه...

 

ثبت نامه دریافتی

308 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

نامه های در انتظار-12 02:46 Quicklist

نامه های در...

 

نامه های در انتظار

195 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

ویئو اقدامات پیشنویس-11 07:17 Quicklist

ویئو اقدامات...

 

ویئو اقدامات پیشنویس

189 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

ارسال پیشنویس-10 08:41 Quicklist

ارسال پیشنویس-10

 

ارسال پیشنویس

335 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

تعریف سازمان های مرتبط-09 05:25 Quicklist

تعریف سازمان...

 

تعریف سازمان های مرتبط

166 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

ثبت نامه ارسالی مختص دبیرخانه-08 07:08 Quicklist

ثبت نامه...

 

ثبت نامه ارسالی مختص دبیرخانه

164 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

ثبت نامه ارسالی مختص مدیران-07 07:55 Quicklist

ثبت نامه...

 

ثبت نامه ارسالی مختص مدیران

171 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

ثبت نامه داخلی-06 07:40 Quicklist

ثبت نامه داخلی-06

 

ثبت نامه داخلی

267 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

تفویض اختیار-05 02:47 Quicklist

تفویض اختیار-05

 

تفویض اختیار

192 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

ارجاع نامه-04 07:24 Quicklist

ارجاع نامه-04

 

ارجاع نامه

285 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

اختتام و جستجوی نامه - 03 03:23 Quicklist

اختتام و...

 

اختتام و جستجوی نامه

234 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

کارتابل و مشاهده نامه 07:47 Quicklist

کارتابل و...

 

کارتابل و مشاهده نامه

133 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

کارتابل و مشاهده نامه 07:47 Quicklist

کارتابل و...

 

کارتابل و مشاهده نامه

477 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

ورود به سیستم-01 06:13 Quicklist

ورود به سیستم-01

 

ورود به سیستم-01

902 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (3 months ago)

بیماریهای افسردگی 07:40 Quicklist

بیماریهای...

 

اختلال افسردگی-سوگ

2358 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (4 years ago)

بیماریهای افسردگی 04:47 Quicklist

بیماریهای...

 

اختلال افسردگی اساسی با علایم جسمی

2439 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (4 years ago)

بیماریهای افسردگی 12:48 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای افسردگی - مانیا

2445 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By edc (4 years ago)

 بای پس سرخرگهای کرونری قلب یا CABG 11:55 Quicklist

بای پس...

 

اعمال جراحی بای پس کرونری با استفاده از پمپ قلبی ریوی...

3795 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

اعمال جراحی بای پس کرونری با استفاده از پمپ قلبی ریوی و بدون استفاده از پمپ قلبی ریوی 10:47 Quicklist

اعمال جراحی...

 

اعمال جراحی بای پس کرونری با استفاده از پمپ قلبی ریوی...

4735 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

مراقبتهای پس از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب- قسمت دوم 06:44 Quicklist

مراقبتهای پس...

 

مراقبتهای پس از عمل جراحی بای پس سرخرگهای کرونری قلب -...

4431 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

معرفی اجمالی بخش رادیولوژی مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی 05:56 Quicklist

معرفی اجمالی...

 

معرفی اجمالی بخش رادیولوژی مرکز آموزشی تحقیقاتی و...

3352 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

وارفارین 16:10 Quicklist

وارفارین

 

وارفارین، دکتر علیرضا قویدل، فوق تخصص جراحی قلب و...

6365 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

ضربان ساز یا پیس میکر قلبی 08:47 Quicklist

ضربان ساز یا...

 

ضربان ساز یا پیس میکر قلبی ، دکتر علی واشقانی...

4294 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

بیماریهای مادرزادی قلب کوکان و روش تشخیص آنژیوگرافی در این گروه از بیماران 09:29 Quicklist

بیماریهای...

 

بیماریهای مادرزادی قلب کوکان و روش تشخیص آنژیوگرافی...

5177 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)

اعمال جراحی قلب در دوران بارداری 19:21 Quicklist

اعمال جراحی...

 

اعمال جراحی قلب در دوران بارداری، دکتر فرانک کارگر،...

3764 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By rhc (6 years ago)